Merluza

Merluza pincho.

Se sirve entero o manipulado en filetes o rodajas.